Tepelka Viessmann

logo |  | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Konec f-plynů i v tepelných čerpadlech či klimatizacích

V posledních letech se stále více mluví o fluorovaných plynech, známých také jako F-plyny, které slouží jako chladiva. Tyto plyny se nacházejí všude kolem nás – od ledniček, klimatizačních jednotek přes tepelná čerpadla až po farmaceutické výrobky. Postupem času se ovšem zjistilo, že F-plyny jsou extrémně škodlivé pro naše životní prostředí a jejich účinky jsou dokonce až několik set tisíckrát silnější než účinky CO2. Rada EU tedy přijala nařízení, které zajistí postupné snižování fluorovaných plynů a dalších látek, které mají značný vliv na globální oteplování.

3 hlavní problémy s fluorovanými plyny

Extrémní škodlivost

Hlavním problémem fluorovaných plynů je jejich extrémní škodlivost pro životní prostředí a v důsledku i pro lidské zdraví. F-plyny sice nepoškozují samotnou ozonovou vrstvu, mají ale vysoký potenciál globálního oteplování (tzv. GWP). Čím vyšší hodnota GWP, tím horší dopad. 

Potenciál je vztažen k molekule CO2, pro kterou je stanoven potenciál rovný 1. Některé fluorované plyny mají tento potenciál až tisícinásobně vyšší než právě jedna molekula CO2. Navíc jsou tyto plyny chemicky stálé a zůstanou v atmosféře i po několik desítek let.

Rychlý nárůst  

Emise F-plynů nejsou v porovnání s celkovými emisemi skleníkových plynů v EU nijak závratné. Jejich podíl tvoří dnes přibližně „jen“ 2,5 %. Někomu by se tak mohlo zdát, že se jedná o planý poplach. Alarmující je jejich rychlý nárůst! Na rozdíl od jiných emisí skleníkových plynů se mezi lety 1990 a 2014 tyto emise zdvojnásobily.

Široké rozšíření 

Dalším varovným signálem fluorovaných plynů je, že jsou obsaženy v široké řadě produktů, které používají každý den nejen specializované firmy a odborníci, ale i domácnosti. F-plyny jsou tak zcela běžnou součástí našeho denního života

Slouží jako chladivo. Můžeme je proto najít v našich ledničkách, klimatizacích, hasicích přístrojích, elektronických zařízeních nebo vysokonapěťových spínačích či tepelných čerpadlech. Fluorované plyny jsou dokonce přítomny i ve farmaceutických výrobcích, například v inhalátorech, lékařských zařízeních nebo v některých procesech výroby léčiv.

Nová pravidla EU pro fluorované plyny

Z výše uvedených důvodů přijala Rada Evropské unie nová pravidla ohledně fluorovaných plynů. Jedná se především o fluorované uhlovodíky (HFC). Do roku 2050 bude docházet k postupnému snižování jejich spotřeby na základě harmonogramu s degresivním přidělováním kvót. V roce 2050 pak bude spotřeba těchto F-plynů zcela ukončena. 

Evropská komise následně do 1. ledna 2030 musí prověřit dopady svého nařízení. Vyhodnotí dostupnost alternativ k fluorovaným plynům, které jsou nákladově efektivní, technicky proveditelné a samozřejmě dostatečně dostupné. Do roku 2040 Komise dále posoudí proveditelnost postupného ukončení HFC v roce 2050.

Fluorované plyny i v tepelných čerpadlech

Jak už jsme uvedli výše, F-plyny se nacházejí v mnoha produktech a zařízeních, které každodenně využíváme – ledničky, hasicí přístroje, tepelná čerpadla, klimatizace atd. Obě nová nařízení Evropské unie se tak dotknou v podstatě každého z nás

Zákaz se bude týkat v první řadě kategorií, u kterých je snadné přejít na alternativy F-plynů, a to jak z hlediska technologického, tak ekonomického. K dispozici jsou už i konkrétní data pro jednotlivé typy zařízení. Ty, které se týkají tepelných čerpadel, klimatizačních jednotek, případně dalších souvisejících produktů, si můžete prohlédnout zde:

  • Pro malá monobloková tepelná čerpadla a klimatizace (<12 kW) se stanovuje rok ukončení 2032.
  • Pro splitovou klimatizaci a tepelná čerpadla, s dřívějšími termíny pro určité typy splitových systémů s vyšším potenciálem globálního oteplování se stanovuje rok ukončení 2035.
  • Pro vysokonapěťové rozvaděče (do 52 kV včetně) využívající F-plyny se stanovuje rok ukončení 2030.
  • Pro vysokonapěťové rozvaděče (>52 kV) se stanovuje rok ukončení 2030. 

Alternativa F-plynů v tepelných čerpadlech

Dlouhou dobu se v tepelných čerpadlech používaly jako chladiva právě fluorované plyny, například R134a nebo R410A. Tyto plyny měly velmi dobré vlastnosti a byly považovány za velmi efektivní a spolehlivé. Máme ale po ukončení jejich používání pro tepelná čerpadla vhodnou alternativu? 

Naštěstí ano! Jako klimaticky příznivé chladivo se ukazuje propan (R290), který má GWP 0,02. Oproti tomu například plyn R410A má hodnotu GWP vyšší než 2000! Propan tak díky své velmi nízké hodnotě GWP je výrazně méně škodlivý pro životní prostředí a naše klima. 

Z hlediska termodynamických vlastností, vysoké účinnosti a nákladů v ničem nezaostává za předchozími chladivy. Navíc je snadno dostupné po celém světě. Propanová tepelná čerpadla navíc fungují podobně jako dosud používaná tepelná čerpadla. Jedná se o ekologické zdroje, které čerpají energii pro vytápění i chlazení z energie životního prostředí. 

Tepelná čerpadla Viessmann s chladivem R290

S nejnovější generací tepelných čerpadel Vitocal 250-A, Vitocal 250-AH a Vitocal 252-A vyvinula společnost Viessmann kompaktní a výkonná monobloková tepelná čerpadla, kde byl jako chladivo využitý právě propan. Propanová tepelná čerpadla jsou k dispozici pro běžná použití ve všech výkonových řadách od čtyř do 25 kilowattů. Komerční využití je možné také od topného výkonu 80 kW. Celý chladicí okruh je umístěn ve venkovní jednotce.

A co stará tepelná čerpadla?

Jako koncovým zákazníkům vám rozhodně nehrozí demontáž či likvidace stávající tepelných čerpadel nebo něco podobného. Pokud provozujete tepelné čerpadlo s konvenčním chladivem nemusíte se ničeho obávat. 

Ani následné doplňování při servisu by nemělo představovat žádný problém, protože chladiva lze snadno recyklovat pro opětovné použití. Výše uvedená nařízení a ukončení spotřeby F-plynů se týkají pouze nově vyrobených a uvedených jednotek do provozu.