Tepelka Viessmann

logo | | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Propanová tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která hrají klíčovou roli v moderních systémech vytápění a chlazení. Princip jejich fungování spočívá ve využívání nízkopotenciálové energie z externích zdrojů, jako je vzduch, voda nebo země, pro ohřev nebo ochlazení bytových i nebytových prostorů. Tepelná čerpadla jsou efektivním a ekologicky šetrným řešením, neboť vyrobí více tepelné energie, než která je dodávána pro jejich provoz, a tím snižují celkovou spotřebu fosilních paliv a emise skleníkových plynů.

Propanová tepelná čerpadla: jaké jsou výhody chladiva R290?

Propanová tepelná čerpadla představují specifickou kategorii této technologie. Liší se od tradičních tepelných čerpadel tím, že jako chladivo využívají propan, což je uhlovodík známý svou vysokou energetickou hodnotou a nízkým dopadem na životní prostředí. V porovnání s dosud běžně používanými chladivy, jako jsou hydrofluorokarbony (HFC), má propan nižší potenciál globálního oteplování (GWP), což z něj činí atraktivní a pro životní prostředí šetrnou volbu pro udržitelné vytápěcí a chladicí systémy. Kromě toho propanová tepelná čerpadla (nejčastěji označovaná jako R290) často nabízejí vyšší účinnost a mohou být efektivně využívána i v oblastech s chladnějším klimatem, což rozšiřuje jejich možnosti využití.

Princip fungování propanových tepelných čerpadel

Propanová tepelná čerpadla fungují na základě stejného principu jako ostatní tepelná čerpadla, ale s klíčovým rozdílem v použití propanu jako chladiva. Tento proces lze rozdělit do několika základních kroků:

 • Vypařování: Tepelné čerpadlo čerpá teplo z externího zdroje, jako je vzduch, země nebo voda. Tento krok je realizován pomocí výparníku, kde chladivo (v tomto případě propan) absorbuje teplo a mění se ze stavu kapalného na plynný.
 • Komprese: Plynný propan je poté stlačen kompresorem, což zvyšuje jeho teplotu a tlak. Tento proces vyžaduje dodatečnou elektrickou energii.
 • Kondenzace: Stlačený a zahřátý propan putuje do kondenzátoru, kde předává své teplo do vytápěcího systému budovy (například do topné vody v radiátorech nebo do vzduchového vytápění). V tomto kroku se propan ochlazuje a kondenzuje zpět do kapalného stavu.
 • Expanze: Kapalný propan projde expanzním ventilem, kde se snižuje jeho tlak a teplota, a vrací se zpět do výparníku, kde může znovu absorbovat teplo z vnějšího prostředí.

Význam propanu jako chladiva v systému spočívá především v jeho vlastnostech. Propan má vysokou energetickou efektivitu, což znamená, že může přenášet větší množství tepla při nižším energetickém vstupu, než je tomu u mnoha tradičních chladiv. Kromě toho, propan má nízký potenciál globálního oteplování (GWP) a nulový ozonu ničící potenciál, což z něj činí ekologicky příznivější volbu ve srovnání s mnoha běžně používanými chladivy.

Výhody propanových tepelných čerpadel

Propanová tepelná čerpadla nabízejí několik významných výhod, které je odlišují od systémů využívajících tradiční chladiva:

Vyšší účinnost

Jednou z hlavních výhod propanových tepelných čerpadel je jejich vysoká energetická účinnost. Propan jako chladivo má výrazně vyšší tepelnou kapacitu ve srovnání s mnoha běžnými chladivy, což znamená, že dokáže přenést větší množství tepla s menším dodaným množstvím energie. Tato vlastnost vede k nižším provozním nákladům a zvyšuje celkovou efektivitu systému, což je výhodné jak z ekonomického, tak z ekologického hlediska.

Menší dopad na životní prostředí

Propan má výrazně nižší potenciál globálního oteplování (GWP) ve srovnání s mnohými tradičními chladivy, jako jsou hydrofluorokarbony (HFC). Zatímco HFC chladiva přispívají k emisím skleníkových plynů, propan má v tomto ohledu mnohem menší dopad. Navíc, propan neobsahuje chlor nebo fluor, což znamená, že neničí ozonovou vrstvu.

Flexibilita v různých klimatických podmínkách

Propanová tepelná čerpadla jsou schopna efektivně pracovat v širokém rozsahu vnějších teplot, což je činí vhodnými pro různé klimatické podmínky. Mají schopnost efektivně získávat teplo i v chladnějších podmínkách, na rozdíl od některých tradičních tepelných čerpadel, která mohou mít problémy s výkonem v nízkých teplotách. Tato vlastnost rozšiřuje možnosti využití propanových tepelných čerpadel, což je činí vhodnými pro širokou škálu geografických oblastí.

Použití propanových tepelných čerpadel

Propanová tepelná čerpadla najdou své uplatnění jak v rezidenčních, tak v komerčních aplikacích.

Rezidenční využití:

 • V domácnostech mohou propanová tepelná čerpadla poskytovat účinné vytápění a chlazení, což vede k zvýšení komfortu obyvatel s nižšími energetickými náklady.
 • Mohou být použita pro ohřev teplé vody, což je další běžná aplikace v domácnostech.

Komerční využití:

 • V komerčních prostorách, jako jsou kancelářské budovy, hotely, nebo průmyslové objekty, poskytují propanová tepelná čerpadla ekologické řešení pro udržení optimální teploty a komfortu.
 • V průmyslových aplikacích mohou být použita pro specifické procesní potřeby, jako je řízení teploty ve výrobních procesech.

Náklady a ekonomická efektivnost:

 • Pořizovací náklady: Propanová tepelná čerpadla mohou být dražší v pořizovacích nákladech ve srovnání s tradičními systémy vytápění. Nicméně, vyšší počáteční investice je často vyvážena dlouhodobými úsporami energie a nižšími provozními náklady.
 • Provozní náklady a úspora energie: Provozní náklady propanových tepelných čerpadel jsou obvykle nižší díky vyšší energetické účinnosti. Uživatelé při dodržení standardních zásad pro návrh tepelných čerpadel mohou očekávat nižší účty za energie, což činí tato zařízení ekonomicky výhodná v dlouhodobém horizontu.
 • Vládní dotace a daňové úlevy: V naší zemi existují programy, kde je možné získat dotace, které podporují nákup a instalaci ekologických tepelných čerpadel, včetně těch propanových.

 

I když jsou pořizovací náklady na propanová tepelná čerpadla o něco vyšší, jejich vysoká energetická účinnost a nižší provozní náklady, spolu s možnými vládními dotacemi, činí je ekonomicky přitažlivými a udržitelnými řešeními pro vytápění a chlazení.

Bezpečnostní aspekty

Propan, stejně jako každé chladivo podléhá zvláštním bezpečnostním požadavkům.

Bezpečnostní opatření při používání propanu

 • Správná instalace a údržba: Je nezbytné, aby instalace a pravidelná údržba tepelného čerpadla byly prováděny kvalifikovanými techniky. Toto zajistí, že systém bude fungovat bezpečně a efektivně.

Porovnání s bezpečnostními riziky jiných typů tepelných čerpadel

 • Propanová tepelná čerpadla, stejně jako jiné systémy, mají svá specifická rizika, především spojená s hořlavostí propanu.
 • Systémy využívající jiné druhy chladiv mohou mít nižší riziko požáru, ale stále existují obavy ohledně úniků chladiva, které mohou být škodlivé pro životní prostředí nebo zdraví.

 

Bezpečnostní aspekty jsou klíčové při používání jakéhokoliv typu tepelného čerpadla, včetně těch propanových. Důležité je zvolit systém, který nejlépe vyhovuje konkrétním potřebám a podmínkám, přičemž zároveň je třeba dbát na dodržování všech bezpečnostních standardů a pravidel. Propanová tepelná čerpadla nabízejí vysokou efektivitu a jsou šetrná k životnímu prostředí a stejně jako jakékoliv tepelné čerpadlo vyžadují správnou manipulaci a údržbu pro zajištění bezpečného a efektivního provozu.