Tepelka Viessmann

logo |  | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Co říká stavební zákon o umístění tepelného čerpadla?

Možná uvažujete o tepelném čerpadlu vzduch-voda, ale donesly se k vám informace, že to akorát rozpoutalo sousedské spory? To asi ten hluk (akustický výkon), když ventilátor nasává obrovské množství vzduchu. Čerpadla sice patří k nejefektivnějším zdrojům vytápění, ale jejich hlučnost může být problém. A samozřejmě, než uvedete čerpadlo do provozu, musíte jej ohlásit a doložit jeho hlučnost. Ta se před instalací dokládá tzv. hlukovou studií a vypracuje ji odborná firma nebo projektant. Následně úřad běžně ještě vyžaduje měření akustikem pro ověření hodnot dle místních podmínek a instalace (viz dále). Zajímá vás, co říká stavební zákon o umístění čerpadla?

Stavební zákon a instalace tepelného čerpadla

Nutno říci, že tepelné čerpadlo, zvláště tedy to hlasité vzduch-voda, se klasifikuje jako výrobek v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Tento zákon nevyžaduje stavební ani územní řízení pro instalaci tepelného čerpadla, stejně jako například pro vzduchotechniku nebo satelit.

Nicméně každý výrobek podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. musí splňovat požadavky týkající se jeho uvedení na trh v Česku. Vy jako vlastník tepelného čerpadla (a provozovatel zdroje hluku) jste rovněž povinni dodržovat požadavky zákona č. 258/2000 Sb., včetně hygienických limitů hluku stanovených v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Akustická studie stojí okolo 7 000 Kč–10 000 Kč.

Instalace tepelného čerpadla se řídí podle § 76 odst. 1 stavebního zákona 183/206 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu.

Bude-li tepelné čerpadlo součástí nové stavby, pak platí, že se stavba umisťuje, povoluje a kolauduje za stejných podmínek, jako je tomu u všech staveb. Stavební úřad může taktéž požadovat stanovisko příslušné krajské hygienické stanice nebo Hygienické stanice hlavního města Prahy, aby posoudil celkový stavební záměr z hlediska své kompetence.

V případě dodatečné instalace tepelného čerpadla na již existující stavbu je nutné postupovat podle stavebního zákona, jako by se jednalo o stavební úpravu stávající stavby, bez ohledu na umístění samotného tepelného čerpadla ve vztahu ke stavbě. Všechny stavební zásahy, které jsou nutné pro instalaci tepelného čerpadla, se považují za stavební úpravu stávající stavby. Samotné čerpadlo však není považováno za stavební úpravu. Takže není třeba na jeho zprovoznění žádné oficiální povolení, nepotřebujete tedy stavební povolení ani územní povolení či souhlas sousedů.

Stavební úřad však během procesu kolaudace bude požadovat, aby tepelná čerpadla byla podrobena měření hlučnosti, a přitom stanoví určité limity pro úroveň hluku v tzv. chráněných prostorech. Tyto limity se odlišují pro denní a noční dobu, přičemž požadavky na úroveň hluku v noční době jsou výrazně přísnější.

Způsoby instalace tepelného čerpadla v domě

Jak už jsme popsali výše, pokud je čerpadlo součástí nové stavby, vztahují se na něj pravidla jako u kterékoliv stavby. Jedná-li se o dodatečnou instalaci na stávající stavbu, postupuje se dle stavební úpravy stávající stavby, není třeba speciální povolení.

A co myslíte, potřebujete k tomu souhlas sousedů? Při žádosti o stavební povolení mají sousedé právo podat námitek, a to až do 10denní lhůty nebo při ústním projednávání. Avšak příčinou stížností ze strany sousedů bývají hlavně nekvalitní a levná čerpadla, která produkují nadměrný rámus. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR tak vydalo Metodickou pomůcku pro umístění, povolení a užívání tepelných čerpadel vzduch-voda.

Jak snížit hluk od tepelného čerpadla?

Máte-li záměr v budoucnu investovat do tepelného čerpadla, můžete ovlivnit jeho hlučnost. 

Doporučená pravidla pro umístění tepelného čerpadla:

  • Zabraňte umístění čerpadla na rohu pozemku nebo vedle stěny domu, kde se hluk (v tomto případě akustický tlak) odrazuje a zesiluje.
  • Důležité je také zajistit minimálně 3 metry prostoru před čerpadlem, aby se zvuk mohl rozptýlit.
  • Pokud je to možné, nechte si umístit zařízení na stranu, která nesousedí s žádným domem.
  • Jestliže máte sousedy ze všech stran, zvolte stranu, jež je od sousedního domu nejvzdálenější.

Umístění čerpadla a opatření

V oblasti umístění tepelných čerpadel neexistují žádné přesné zákonné požadavky. Přesto je nutné brát ohled na okolní budovy a sousedy, zejména co se týče hlučnosti zařízení.

Hygienická stanice provede měření hlučnosti a na základě výsledků rozhodne o uvedení čerpadla do provozu. Pokud se ukáže, že hlučnost překračuje zákonné normy (obvykle 40 dB(A) v nočním provozu, ve dne 50 dB(A) ve vzdálenosti 2 metrů od oken), může být nařízeno přesunutí tepelného čerpadla nebo provedení protihlukových opatření.

Typická hlučnost tepelných čerpadel se pohybuje kolem 42 dB. Bezpečná vzdálenost umístění tepelného čerpadla od hranice pozemku souseda je uváděna kolem 11 metrů, ale s ohledem na současný trend stavby domů je u levnějších tepelných čerpadel toto číslo takřka nedosažitelné, navíc se mohou objevit tónové složky, které zpřísňují jejich instalaci.

Kvalitní tepelná čerpadla jsou vyrobena tak, aby byla co nejtišší a minimálně obtěžovala okolí. Investice do kvalitního zařízení je proto nejen ekologická, ale rovněž může ušetřit nepříjemnosti se sousedy. Navzdory obavám mnohých majitelů řadových domů, tepelná čerpadla nemusí být rušivým elementem a spouštěčem sousedských rozepří.

Jedním z nejlepších příkladů je naše čerpadlo Vitocal 222-A. Patří totiž k nejtišším tepelným čerpadlům na trhu vůbec. Při nočním provozu dokáže udržet hlučnost už na úrovni 35 dB ve vzdálenosti 3 metrů. Praxe promlouvá jasně, hluk, který burcuje sousedy, způsobují levná a nekvalitní čerpadla.

tabulka legislativa | Co říká stavební zákon o umístění tepelného čerpadla? | Viessmann

Závěr

Někdy však není jiná cesta než sáhnout po opatřeních na snížení hlučnosti, aby bylo možné minimalizovat obtěžování sousedů a dodržet zákonné normy. Například protihlukové kryty mohou snížit hlučnost o 8 až 12 dB, mohou však znatelně zhoršit průchod vzduchu. Tepelné čerpadlo (technické zařízení) je částí stavby a podléhá posuzování podle stavebního zákona. Stavební povolení na umístění tepelného čerpadla vzduch-voda se nevyžaduje, jedná-li se o zařízení s celkovým instalovaným výkonem do 20 kW.

LWA: Akustický výkon = vlastnost zdroje hluku.

LWP: Akustický tlak = hodnota měřená v reálných podmínkách a určité vzdálenosti.